Securitas profilprodukter är Fair

Securitas samarbetar med Topline AB för produktion och distribution av profilprodukter.
Topline arbetar med ansvarsfulla affärer vilket innebär att de endast samarbetar med leverantörer som garanterar etik, miljö och arbetsförhållanden enligt Topline AB Code of conduct. Alla underleverantörer bedöms innan de blir godkända för att förhindra förekomsten av barnarbete m.m. Topline är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-9001:2015 och 14001:2015 och har kollektivavtal.

Vi strävar efter att de produkter som Securitas säljer i Profilbutiken är Fair, det innebär att de har minst en eller flera av nedan kriterier. När du handlar tänk på att Securitas inte vill bidra till onödigt avfall. Köp därför produkter som du vet kommer att användas, och informera gärna mottagaren om hur produkten ska återvinnas.Hållbarhet

Miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande genomsyrar vårt arbete i alla led. Vi har ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling både lokalt och globalt. Vi värnar om den enskilda individen och om att vara en lyhörd, tillgänglig uppdrags- och arbetsgivare.
rPet
Vi jobbar i största mån om att byta ut produktion mot rPet. Symbolen indikerar att produkten till stor del innehåller materialet från rPet.

Tillverkad i återvunnet material
Produkten är tillverkad helt eller delvis av återvunnet material.
Återvinningsbar
Denna symbol indikerar att produkten är tillverkad helt eller delvis av material som går och bör sorteras och återvinnas.
Båttransport
Med Båttransport menar vi att produkten är transporterat med båt och då genom Clean Shipping Index som är ett initiativ för att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljöpåverkan vid val av speditörer eller rederier.
Beställnings vara
En del i vårt hållbarhets tänk är att producera (trycka) varor efter ett behov som finns. Symbol indikerar att produkten inte är färdigställd vid ditt ordertillfälle utan måste förädlas och hanteras efter att ordern lagts. Detta medför att vi kan hålla nere på onödig produktion. Produkter inom detta segment har en längre leveranstid då varan skall förädlas efter ordertillfället.


BPA free
Symbolen indikerar att produkten är BPA fri. Det är viktigt du köper produkter som är BPA fria när ditt barn skall äta och dricka ifrån produkten, kontrollera så det står att produkten är BPA fri, och symbolen du skall leta efter är besticksymbolen som innebär att produkten är säker trots att den är gjord i plast.
PVC free
Symbolen indikerar att produkten inte innehåller PVC, eller vinyl som plasten också kallas, produkter tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande och uppfyller därmed våra kriterier för farlig kemikalie. PVC innehåller ofta mjukgörare, av vilka flertalet ftalater är förbjudna att användas i tillverkningen av plasten inom EU, sedan början av år 2015 på grund av deras inneboende farliga egenskaper.

No palm oil
Symbolen indikerar att produkten är fri från palm olja. Åsikterna om palmolja skiljer sig kraftigt och debatten är komplex. Trots att det finns en RSPO-certifiering som de allra flesta livsmedelsproducenter av palmolja använder sig av är det fortfarande så att mycket regnskog skövlas på grund av palmoljeplantager, främst i stora delar av Indonesien som bland annat Malaysia.
Marktransort
Produkter som är producerade i Europa och transporteras med bil.
Giftfri
Inga av våra produkter innehåller kemikalier som är upptagna på REACH kandidatlista vid inköpstillfället. De är fria från bisfenol A, PVC, ftalater, fluorkarboner, kadmium, bly, krom och antibakteriella ämnen, t ex silverjoner., (RohS)
Närproducerat
Med närproducerad menar vi att produkten är tillverkad i Norden eller i något land runt Östersjön. Ett bättre miljöval.
Fairtrade
Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.
Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld. De plagg i CottoVer Collection som är märkta med denna symbol är kläder som har tillverkats med hänsyn till människa och miljö.
NordicEcolabel
CottoVer Collection är kläder som har tillverkats med hänsyn till människa och miljö. Detta plagg är märkt med Nordic Swan Ecolabel och är det bästa valet på marknaden i sin produktgrupp ur miljösynpunkt.. Märkningen är den nordiska märkningen för grönare produkter. (Svanen godkänd) Svanenmärkta produkter har så låg miljöpåverkan som möjligt i alla produktionsled- från råvara till färdig produkt och skall klara många tuffa tester och krav. Detta påverkar i det långa loppet tex luft, vatten, mark, naturresurskonsumtion, global uppvärmning och biologisk mångfald. Svanen har även höga krav på arbetsvillkoren i alla led.
Syftet med Svanen är att hjälpa er att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.
OekoTex
CottoVer Collection är kläder som har tillverkats med hänsyn till människa och miljö.
plaggen är märkta med OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Certifieringssystemet infördes 1992 och huvudsyftet är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund.
GOTS
CottoVer Collection är kläder som har tillverkats med hänsyn till människa och miljö. De plagg som inom CottoVer har denna märkning, innebär att produkten är av 80% ekologisk bomull och max 20% annat återvunnet material. CottoVer använder här polyester som är återvunnen från PET-flaskor. GOTS hållbara textilmetoder och certifierade, inspekterad av Control Union. Syftet med standarden är att säkerställa att textilierna tillverkas med hjälp av organiska råvaror och miljö- och socialt meningsfulla metoder.


Hållbarhet

Topline AB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljö- ledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. De positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem är effektivisering och ökad lönsamhet.

Vi arbetar för att reducera inköp av miljöfarliga produkter och i möjligaste mån ersätta dem med miljövänligare alternativ. Vi verkar ständigt för att förebygga föroreningar, reducera utsläpp och annan skada på miljön samt att förbättra miljöåtagande kopplat till en produkts hela livscykel.

Våra producenter ska följa all tillämpbar lagstiftning i det land där tillverkning och verksamhet bedrivs. Producenter ska systematiskt verka för att minska sin verksamhets eventuella negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra sin miljöprestanda.

Topline AB arbetar aldrig direkt med fabriker i utlandet utan via grossister eller agenter. Dessa säkerställer att tillverkning och produktion sker i enlighet med FN:s barnkonvention och EU:s miljödirektiv via avtal mellan oss och våra samarbetspartners. Kontroller genomförs löpande av våra samarbetspartners och tillsammans med dem utvärderar vi samtliga leverantörer årligen.

Hållbarhetsansvarig hos oss är Lars Johansson (VD). Kontakta honom gärna för ytterligare information om vår kvalitets- och miljöpolicy: lars@topline.se

Vårt samarbete med New Wave Group
Vårt nära samarbete med New Wave Group är ett stöd i vår strävan mot de kvalitets- och miljömål vi satt upp. New Wave Group har samlat arbetet kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet. De tre fokusområdena är: design och produktutveckling, inköp och produktion samt transport och logistik.